Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI mBAZY - NAJLEPSZE BAZY MARKETINGOWE

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO od dnia 25 maja 2018 roku chcielibyśmy przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ich przetwarzaniem.

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).

Kto to jest administrator danych osobowych?
Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – czyli decyduje o tym jak Twoje dane osobowe są przetwarzane i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami.  Administratorem Twoich danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest: MBAZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie przy ul. Celnej 9 (30-507), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000769178, NIP: 6793179786, REGON: 38243940600000 (dalej Spółka lub Usługodawca).

Kogo dane osobowe przetwarzamy?
W ramach prowadzonej działalności będziemy przetwarzać dane Usługobiorców i ich Przedstawicieli, a także dane zawarte w stworzonych przez nas Bazach danych pozyskanych z jawnych i publicznych rejestrów dot. określonej grupy podmiotów gospodarczych i źródeł im zbliżonych opisanych w Regulaminie, w szczególności dane osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, organizacji społecznych i pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (zob. Regulamin).

1.    Przetwarzanie danych Usługobiorcy i jego Przedstawicieli:  
1.1.  w celu zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i udzielenia Licencji na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym rozliczenia umowy - na podstawie danych dostarczonych przez Usługobiorcę i jego Przedstawicieli (podstawa przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy  -> art. 6 ust. 1 lit. b RODO / podstawa przetwarzania danych innych osób fizycznych realizujących umowy w imieniu Usługobiorcy -> art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych);
1.2.  w celach niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających w szczególności na:
a.     realizacji obowiązków podatkowych (wystawianie i rozliczanie faktur oraz innych dokumentów księgowych),
b.    wykonaniu obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO (w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej oraz udzielenia odpowiedzi),
1.3.  w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci:
a. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług realizowanego w czasie wykonywania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku realizowania e-mail marketingu zostanie odebrana dodatkowa zgoda na źródło przekazu marketingowego,
b. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami (wykonaniem i rozliczeniem umowy, rozpatrywaniem reklamacji, prowadzoną korespondencją w wyniku zgłoszonych pytań przez formularze kontaktowe udostępnione na stronie Sklepu) czy związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami),
c. udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania i oferty – zgłaszane przez:
-  formularz „Zgłaszanie sugestii produktów” w celu udzielenia Usługobiorcy przez wiadomość e-mail odpowiedzi na pytanie o możliwość poszerzenia o dodatkowy produkt oferty Sklepu,
-  formularz „Zapytaj o produkt” w celu udzielenia Usługobiorcy przez wiadomość e-mail odpowiedzi  na pytanie o szczegółowe informacje na temat wybranego produktu w Sklepie,
-  formularz „Powiadom o dostępności” w celu wysłania do Usługobiorcy wiadomości e-mail z powiadomieniem o dostępności w Sklepie wybranego produktu; i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji. Jeżeli dalsza korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
1.4.  otrzymywania naszych informacji handlowych (marketingowych) – na podstawie udzielonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).   Podanie powyższych danych  przez Usługobiorcę/Przedstawiciela Usługobiorcy jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów np. w celu zawarcia Umowy czy odpowiedzi na zadane pytanie. Wyrażenie zgody jest zawsze w pełni dobrowolne – w szczególności gdy zgoda zbierana jest na przesyłanie informacji handlowych pod formularzem kontaktowym, jej udzielenie nie jest warunkiem przesłania i otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Dane Usługobiorcy/Przedstawiciela Usługobiorcy mogą być również przetwarzać w innych celach – z zastrzeżeniem spełnienia w tym zakresie wszystkich wymogów przewidzianych przez przepisy prawa (w szczególności posiadania niezbędnej podstawy prawnej i spełnienia wobec Usługobiorcy obowiązku informacyjnego).

2.    Przetwarzanie danych osobowych zawartych w Bazach danych:
1.1.  Usługodawca przyjmuje, że podstawą przetwarzania danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedstawicieli i reprezentantów przedsiębiorców zawartych w rejestrach publicznie dostępnych, a stanowiących źródło udostępnianych na Stronie internetowej Bazach danych  jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych, przejawiający się w tym co zostało opisane poniżej.
1.2.  Usługodawca posiada uzasadniony interes w pozyskaniu i udostępnianiu danych z legalnych, jawnych i publicznie dostępnych rejestrów, ponieważ spełnia wszystkie wymogi zawarte w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a przede wszystkim:
a.    posiada uzasadniony cel przetwarzania danych:
-        celem przetwarzania danych jest prowadzenie przez Usługodawcę działalności gospodarczej, polegającej na udostępnianiu informacji na potrzeby obrotu gospodarczego,
-        operacja przetwarzania danych jest niezbędna do osiągnięcia powyższego zgodnego z prawem celu, -        ponowne wykorzystanie informacji udostępnionych w systemach teleinformatycznych usprawiedliwione jest – na zasadach wynikających z przepisów - uprawnieniem wynikającym z art. 5 ust.1 p.w.i.s.p.;
b.    przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji powyższego celu:
-        przetwarzanie danych zawartych w rejestrach oraz innych podobnych do nich źródłach wskazanych w Regulaminie jest podstawą prowadzonej przez Usługodawcę działalności oraz korzystania z jego usług i produktów przez Usługobiorców w postaci dostarczania informacji o przedsiębiorcach w celu zapewnienia przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
-        Usługodawca zapewnia, że nie istnieje alternatywny sposób dla osiągnięcia powyższego celu, tak aby prowadzona przez Usługodawcę działalność była rzetelna i jak najbardziej kompletna;
c.    interesy i prawa osób, których dane dotyczą nie są nadrzędne względem prawnie uzasadnionego interesu administratora:
-        osoby, których dane udostępnione w publicznych rejestrach i podobnych do nich źródłach, powinny mieć świadomość możliwości przetwarzaniu ich danych przez inne podmioty z racji głównego celu ww. rejestrów, których jest udostępnianie informacji na  potrzeby obrotu prawnego,
-        przetwarzanie danych zawartych w Bazach danych nie będzie obejmowało danych dotyczących osób małoletnich, danych wrażliwych ani profilowania osób, których dane dotyczą, a wyłącznie dane jawne, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, niezwiązane z życiem prywatnym podmiotów tych dani ani nieobjęte tajemnicami prawnie chronionymi,
-        przetwarzanie danych zawartych w Bazach danych nie spowoduje nieuzasadnionej krzywdy oraz nie wpłynie negatywnie na prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, jeżeli przetwarzane dane będą wykorzystywane przez Usługobiorców w takim samym zakresie i celu, jak w przypadku gdyby były one pozyskiwane bezpośrednio z publicznych rejestrów. Usługodawca informuje Usługobiorców o obowiązku zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych zawartych w udostępnionych Bazach danych,
-        uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą są zgodne z uzasadnionymi interesami Usługodawcy, gdyż celem wszystkich uczestników obrotu gospodarczego powinny być jego pewność oraz bezpieczeństwo,
-        osoba, której dane zawarte w Bazach danych dotyczą, otrzymała rzetelne oraz przekazane jasnym i prostym językiem informacje o przetwarzaniu jej danych zawarte w niniejszej Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej www.mBazy.com.pl,
-        osoba, której dane dotyczą, może łatwo kontrolować zakres i ilość przetwarzanych danych lub sprzeciwić się przetwarzaniu, w sposób wskazany poniżej;
d.    Usługodawca zapewnia, iż w celu ochrony powyższych danych wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa i kontroli dla zmniejszenia ryzyka naruszenia praw lub wolności podmiotów danych w postaci np. technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, retencji danych, ograniczonego dostępu do danych, zapewniania możliwości wyrażenia sprzeciwu i kontroli przetwarzanych danych, szyfrowania danych w trakcie eksportu Plików baz przez Usługobiorców oraz inne metody zabezpieczeń stosowane w celu ochrony danych.
1.3.  Usługodawca nie odpowiada za zapewnienie podstawy prawnej przetwarzania przez Usługobiorców, którzy stają się od momentu zrealizowania Zamówienia w Sklepie mBazy niezależnymi administratorami danych w związku z korzystaniem z danych zawartych w licencjonowanych Plikach bazy dla własnych celów.  Usługodawca informuje Usługobiorców o obowiązku zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych zawartych w udostępnionych Bazach danych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. Dane osobowe Usługobiorców i ich Przedstawicieli są przetwarzane przez następujące okresy:

a. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń (wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),
b. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura,
c. dane przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO – przez czas pozwalający na obronę przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych),
d. dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych towarów lub usług – do czasu zgłoszenia sprzeciwu (lub wycofania zgody na marketing drogą elektroniczną bądź telefoniczną, a po zgłoszeniu sprzeciwu/wycofaniu zgody wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych),
e. dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Usługodawcy, jak i przysługujących Usługodawcy,
f. udzielania odpowiedzi na zadane drogą udostępnionych na stronie Sklepu formularzy pytania lub reklamacje zgłaszane na adres e-mail Usługodawcy – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy lub wynikającymi z reklamacji,
g. umożliwienia kontaktu pomiędzy Przedstawicielami stron umowy – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy,
h. weryfikacja tożsamości Przedstawicieli Usługobiorcy - do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy,
i. otrzymywania informacji handlowych – do czasu wycofania zgody, a następnie do ewentualnej obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.


2.    Dane osobowe zawarte w Bazach danych dotyczące określonej grupy podmiotów gospodarczych przetwarzane będą przez następujące okresy:  
a.     dane przetwarzane w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę - co do zasady przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
b.    dane przetwarzane w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą (np. w ramach składanych skarg czy sprzeciwów) oraz w celu realizacji zasady rozliczalności – przez czas pozwalający na obronę przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych), c.     dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  - przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Usługodawcy, jak i przysługujących podmiotom danych zawartych w Bazach danych.

Jakie dane będą podlegać przetwarzaniu oraz z jakich źródeł pozyskujemy Twoje dane?

1.    W typowych sytuacjach dane będą uzyskiwane bezpośrednio od Usługobiorcy/Przedstawiciela Usługobiorcy tj.:  
a.     w ramach zawierania i wykonywania umów:
-        dane niezbędne do faktury i dostawy: nazwa firmy, NIP, ulica i numer, kod pocztowy i miasto,
-        dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon.
-        dane do logowania: login, hasło;
b.    w ramach udzielania odpowiedzi na zadane pytania przez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie: imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, adres e-mail podany w formularzu bądź użyty przy rejestracji;
c.     w ramach udzielenia odpowiedzi na reklamację: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres oraz adres e-mail użyty przy rejestracji.

2. W celu weryfikacji podanych informacji oraz w celach kontaktowych, dane mogą być pozyskiwane także w sposób pośredni ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak: strona internetowa firmy Usługobiorcy/Przedstawiciela lub firmy, w której Usługobiorca/Przedstawiciel jest zatrudniony czy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W takim wypadku będą pozyskiwane takie dane jak:
-       imię i nazwisko,
-       stanowisko służbowe,
-       służbowy telefon i adres e-mail.
3.    Dane podmiotów zawarte w Bazach danych w zakresie obejmującym dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko oraz numer PESEL, data urodzenia), a także inne dane dotyczące powiązań z danym podmiotem (takie jak rodzaj pełnionej funkcji) będą uzyskiwane pośrednio tj. z publicznie dostępnych i jawnych rejestrów m.in. z bazy Krajowego Rejestru Sądowego czy Monitoru Sądowego i Gospodarczego, a także ze stron internetowych tych podmiotów.


Komu udostępniamy dane osobowe?

1. Dane zawarte w Bazach danych Usługodawca udostępnia Usługobiorcom w celu realizacji Umów związanych z prowadzoną działalnością (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zob. powyżej).

2. Usługodawca udostępnia dane osobowe Usługobiorców i ich Przedstawicieli podmiotom, których usługi są niezbędne do wykonania Umów, o których mowa w Regulaminie Sklepu mBazy, (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, 71-064 Szczecin, Aleja Piastów 30, w celu obsługi płatności dokonywanych przy składanych Zamówieniach.

3. Usługodawca może powierzyć wskazane powyżej kategorie danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, w tym:

a. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, w celu świadczenia usług hostingowych w zakresie dostarczania skrzynek mailowych.
b. HEXO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Celna 9, 30-507 Kraków w celu świadczenia usług księgowych.

4.    Jeżeli Państwa dane osobowe miałyby być przekazane poza EOG, Usługodawca wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia by takie przekazywanie danych było przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.

Dane eksploatacyjne & Cookies

Sklep internetowy mBazy może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne):

a. numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej,
c. system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
d. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny.
Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę.

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej). Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookies dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki.

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO (rozporządzenie ogólne o ochronie danych 2016/679) –> jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to informacje kontaktowe administratora zostały wskazane powyżej. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej Sklepu i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest:
a.     badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony;
b.    okazjonalnie mogą być analizowane pliki z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;
c.     zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę.

Administrator danych może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo).
W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internetowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 2 lat od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Mechanizm cookies

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia:
- w celu niezbędnym wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. W tym celu stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne cookies których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony i tylko do zakończenia sesji przeglądarki (tj. przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę).
- za zgodą osoby odwiedzającej stronę mogą być instalowane tzw. pliki cookies stron trzecich (partnerów) tj. Google Analitycs celu badania preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony; mogą być zbierane i analizowane następujące dane: liczbę użytkowników i sesji; czas trwania sesji; systemy operacyjne; modele urządzeń; dane geograficzne; pierwsze uruchomienia; otwarcia aplikacji; aktualizacje aplikacji; zakupy w aplikacji -> więcej informacji: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=pl. Na tej podstawie tworzone są lub mogą być następujące raporty statystyczne:
https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=pl
Poprzez narzędzie Google Analitycs nie są zbierane przez operatora niniejszej strony takie informacje jak imię, nazwisko, adres e-mail. Nie są zestawiane z innymi informacjami w celu identyfikacji osobę odwiedzającą stronę.

Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?


Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej: www.giodo.gov.pl). Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat przysługujących Ci praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odwołanie zgody
Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać pisząc na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Usługodawca oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych.

Prawo sprzeciwu
Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Spółki, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Usługodawca nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Powinieneś także pamiętać, że w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej) w celu marketingowym – marketingu produktów lub usług własnych Sklepu  mBazy - nie trzeba uzasadniać zgłoszenia sprzeciwu szczególną sytuacją, a po zgłoszeniu sprzeciwu Usługodawca nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych w oparciu i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu produktów i usług Sklepu mBazy, i w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane. Sprzeciw możesz zgłosić w sposób wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować).

Jak się z nami kontaktować?
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Twoich innych praw) możesz skontaktować się drogą mailową: biuro@mbazy.com.pl lub pod adresem: Bazy, Celna 9, 30-507 Kraków. W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do zweryfikowania Twojej tożsamości lub podanie dodatkowych informacji potrzebnych do prawidłowego zrealizowania wniosku.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
pixel